• Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 1 września w dwóch turach:

      - godzina 9.00 klasy II – VIII – uczniowie przyjeżdżają bez rodziców, autobusem szkolnym według rozkładu jazdy zamieszczonego poniżej.

      Odjazd do domu po zakończeniu spotkania w klasach około godziny 10.00.

      - godzina 10.30 klasy Oa, Ob., I – dzieci i uczniowie przyjeżdżają z jednym rodzicem, własnym transportem.

      Dzieci i rodzice zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad ustalonych przez GIS i Ministerstwo Zdrowia.

      Dzieci wsiadając do autobusu muszą mieć maseczkę ochronną, po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce oraz zachowywać odpowiedni dystans społeczny. Szczegółowe wytyczne dla uczniów i rodziców zamieszczone są poniżej.

      Regulamin bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Mielenku Drawskim w związku z zagrożeniem COVID 19.

      Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zasad przyjętych przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Mielenku Drawskim ustalonych na podstawie wytycznych GIS i Ministerstwa Zdrowia.

      1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych – kaszlu, kataru, podwyższonej temperatury, duszności, biegunki.

      2. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w izolatorium i rodzic/opiekun prawny w trybie natychmiastowym odbiera dziecko do domu.

      3. Rodzic/ opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi szkoły przed wejściem do placówki – nie wchodzi na teren szkoły.

      4. Dziecko przyprowadzamy do szkoły do godziny 8.00, po czym następuje wietrzenie szatni oraz dezynfekcja klamek.

      5. Przyprowadzający i odbierający dzieci do i z placówki rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki, innych rodziców i dzieci.

      6. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, między innymi o myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki przy przywitaniu, unikaniu częstego dotykania nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

      7. Rodzice kontrolują zawartość plecaka swojego dziecka, dopilnowują, żeby dziecko nie przynosiło do szkoły zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów. Zbędne przedmioty będą rekwirowane i poddawane 14 – dniowej kwarantannie.

      8. Rodzic jest zobowiązany do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonu od pracowników szkoły oraz systematycznego sprawdzania informacji od dyrektora szkoły i nauczycieli umieszczanych w dzienniku elektronicznym.

      9. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do poinformowania szkoły o objęciu rodziny kwarantanną.

      10. Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w podpisane worki na zmienne obuwie oraz strój gimnastyczny, które dziecko każdorazowo zabiera ze sobą do domu.

      11. Rodzic musi wyposażyć dziecko w maseczkę ochroną jednorazową lub wielokrotnego użytku, którą na polecenie nauczyciela lub innego pracownika szkoły dziecko musi założyć.

       

      Zasady bezpieczeństwa dla ucznia :

      1. Do szkoły przyjdź tylko wtedy, gdy jesteś zdrowy.

      2. Przed wejściem do autobusu załóż maseczkę ochronną.

      3. Po wejściu do szkoły jednorazową maseczkę zdejmij i wyrzuć do wyznaczonego pojemnika a maseczkę wielorazowego użytku schowaj do plecaka.

      4. Zdezynfekuj ręce.

      5. Przed wejściem do klasy i w czasie każdej przerwy zachowaj odpowiedni dystans lub załóż maseczkę.

      6. Przy powitaniu nie podawaj ręki, nie przytulaj się.

      7. Często myj ręce wodą z mydłem – obowiązkowo przed posiłkami, po wyjściu z toalety, po powrocie z boiska szkolnego.

      8. Nie dotykaj oczu, ust i nosa.

      9. Używaj tylko swoich przyborów szkolnych.

      10. Nie dziel się swoim jedzeniem i piciem.

      11. Nie przynoś do szkoły żadnych zabawek i zbędnych przedmiotów.

      12. Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.

      13. Podczas picia wody z ogólnodostępnych miejsc zawsze korzystaj z jednorazowego kubeczka.

     • Świetlica szkolna

     • Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

      znajduje się na stronie szkoły

      w biuletynie informacji publicznej.

      Wypełniony wniosek należy dostarczyć do szkoły

      do dnia

      31.08.2020r.

     • Powód do dumy...

     • Wyniki egzaminów klasy ósmej

      W dniu 31 lipca bieżącego roku uczniowie klasy VIII odebrali zaświadczenia z wynikami ich pierwszego egzaminu, który kończy etap nauki w szkole podstawowej. Dla wielu uczniów były one dużym sukcesem i miłym zaskoczeniem.

      Dla ucznia, który otrzymał najwyższą średnią z trzech obowiązujących egzaminów tj. języka polskiego, matematyki i języka angielskiego Państwo Małgorzata i Paweł Bieć, na co dzień zasiadający w Prezydium Rady Rodziców, ufundowali specjalną nagrodę w postaci laptopa. Nagrodę otrzymał Kacper Pawłowski, któremu serdecznie Gratulujemy !

      Wyniki egzaminów są dużym sukcesem naszych Ósmoklasistów. Średni wynik z języka polskiego powyżej średniej kraju, z języka angielskiego powyżej średniej okręgu, a wynik z matematyki na poziomie wojewódzkim.

      Wszystkim naszym Ósmoklasistom życzymy wielu sukcesów w wybranych przez siebie szkołach średnich.