• Zarządzenie nr 02/2022/23

    Dyrektora Szkoły Podstawowej

    im. Orła Białego w Mielenku Drawskim
    z dnia 27.09.2022 r.

    w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     

    Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j Dz.U.2021.1082) i § 5 ust.1 pkt 1 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,  zarządza

    co następuje:

    §1

    W roku szkolnym 2022/2023 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są następujące dni:

    1. 31.10.2022 r.
    2. 02.05.2023 r.
    3. 23-25.05.2023 r.- egzamin ósmoklasisty
    4. 02.06.2023 r.
    5. 09.06.2023 r.
    6. 14.06.2023 r.

    §2

    Każdy wychowawca jest zobowiązany do uzyskania informacji od Rodziców z co najmniej z 5 dniowym wyprzedzeniem o zapewnieniu przez nich opieki dziecku lub objęciu go opieką przez szkołę.

    §3

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

    Dyrektor szkoły

    /Wiesława Hnatewicz/